NOVINKY

arr3

KONTAKTY

NAJPREDÁVANEJŠÍ


REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho. Na tovar sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Záruka sa poskytuje do doby spotreby uvedenej obale. Ku každému zakúpenému tovaru je vystavený daňový doklad /faktúra/, ktorý slúži zároveň ako aj záručný doklad. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy kópia faktúry a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho:

  • GM EXPRESS s.r.o., Hlavné námestie 4760, 979 01 Rimavská Sobota.

V lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

  • na druh
  • na množstvo
  • na zjavné vady.

Dopravu tovaru určeného k reklamácií hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácií má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti záručnej doby zachová.

Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu, dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

M2FhMTkx