NOVINKY

arr3

KONTAKTY

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 7,30 EUR
do košíka:
naša cena 14,00 EUR
do košíka:

OBCHODNÉ PODMIENKY


V Š E O B E C N É  O B C H O D N É  P O D M I E N K Y

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len "VOP"/ sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.naturashop.sk /ďalej len "obchod"/.

1.2.  VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom www.naturashop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3.  Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť GM EXPRESS s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 4760, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36633551, IČ DPH: SK 2021919900 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 9972/S /ďalej len "predávajúci"/.

1.4. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá svojou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu  s predávajúcim.

1.5.  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu, cenu a množstvo tohto tovaru.

1.6.  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP  v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

2. OBJEDNÁVKA / NÁVRH NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY/

2.1.  Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.naturashop.sk a jeho odoslaním cez e-shop. Minimálna hodnota objednávky je 10,- Eur.

2.2. Pri objednávaní je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko kupujúceho, kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru /ulica, číslo, mesto, PSČ/, telefónne číslo a email, presný názov tovaru, počet kusov z každej položky tovaru, spôsob úhrady za tovar /dobierka, prevod na účet, hotovosť/, spôsob prepravy a prevzatia tovaru /Slovenská pošta, kuriér, osobný odber/. Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO,  ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti, kontaktnú adresu, fakturačnú adresu /ak je iná ako adresa dodania/.

2.3.  Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatie objednávky z elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzne akceptovanie objednávky.

2.4.  Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5.  Najneskôr do 2 pracovných dní sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim /emailom alebo telefonicky/. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi názov tovaru, počet kusov, dátum dodania, spôsob úhrady a konečnú sumu. Od tohto termínu je objednávka akceptovaná

2.6.  Za presnú adresu doručenia zodpovedá kupujúci.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci  je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a pred akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho.

3.2. Storno objednávka zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť /chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď/
 • tovar sa nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní
 • ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky z celkovej ceny tovaru.

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

4.1. Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácií tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe, vrátane faktúry. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

4.2.  Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt neprijíma a vracia späť. Tovar pošlite na kontaktnú adresu. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nepslnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

4.3.  Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.4.  V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa bodu 5.1. týchto VOP.

4.5.  Možnosť odstúpenia zmluvy s vrátením tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka /"na zákazku"/, tovar jednorazovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze, na predaj obrazových a zvukových záznamov, predaj počítačových programoch, ktoré zákazník už rozbalil, predaj novín a časopisov, niektoré ďalšie špecifické prípady.

 

5. ZMLUVNÁ POKUTA

 

5.1.  Podľa par.12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp.zákonným spôsobom je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa par. 588 Občianskeho zákonníka 40/1964Zb. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 10,- Eur, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciu finančných a administratívnych nákladov súvisiciach s neprevzatou objednávkou.

 

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1.  Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru od dodávateľa do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7.2.

6.2.  Kupjujúci môže vykonať platbu za tovar z jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi
 • bankovým prevodom pred prevzatím tovaru
 • objednávku nad 150,- Eur len bankovým prevodom - platba vopred
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere /len pri objednávke cez e-shop/.

6.3.  V prípade, že pri platbe vopred, nie je uhradená celá suma za objednávku do 5 pracovných dní, objednávka bude zrušená.

 

7. DODACIE PODMIENKY

7.1.  Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom /poštou, kuriérom prípadne osobne/. Tovar bude odoslaný do 5-14 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený  na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tento tovar počká, alebo objednávku stornuje. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.

7.2.  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné a balné náklady vo výške:

 

 • 12.00 EUR s DPH pri zaslaní cez kuriéra do 5kg
 • 4.90 EUR s DPH pri zaslaní cez Slovenskú poštu do 5kg 
 • 0.00 EUR pri osobnom odbere
 • pri objednávke nad 70,- Eur poštovné a balné neúčtujeme.


8. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

8.1.  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

8.2.  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

8.3.  Kupujúci nadobúda vlastnícka práva k tovarom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

8.4.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä na uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo  na kupujúceho.

8.5.  Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho. Na tovar sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Záruka sa poskytuje do doby spotreby uvedenej obale. Ku   každému zakúpenému tovaru je vystavený daňový doklad /faktúra/, ktorý slúži zároveň ako aj záručný doklad. Súčasťou vráteného reklamovaného tovaru je vždy kópia faktúry a potvrdený reklamačný protokol, ktorý zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu.

9.2.  Reklamáciu môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho. V lehote 24 hodín od prevzatia tovaru môže uplatniť reklamáciu:

 • na druh
 • na množstvo
 • na zjavné vady.

9.3. Dopravu tovaru určeného k reklamácií hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

9.4.  Kupujúci nie je oprávnený zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu dobierkou, takto zaslaný tovar predávajúci nepreberie.

9.5.  Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácií má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

9.6.Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy a za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.

9.7.  Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu, dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.

9.8.  Záručná doba zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

 

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

10.1. Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom na naturashopsk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov ( ďalej len subjekt ARS ) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z.

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") a  a impletementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti GM EXPRESS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1.  Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2.  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

11.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupjúcemu ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovnia tým zostávajú nedotknuté.

12.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.naturashop.sk.

12.5.  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

12.6.  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12.7. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku-telefonickú, faxovú /vrátane ručne vypísanej objednávky/, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

12.8.  Tieto VOP sú platné a účinné od 17.09.2014 sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho. VOP sú platné do vydania a zverejnenia nových všeobecných obchodných podmienok. Bod 10.1 a 10.2. je platný od 01.01.2016. Bod 7.2. je platný od 06.10.2017. Bod 7.2. je platný od 31.01.2018. Bod č.11 je platný od 25.05.2018. Bod č.7.2. je platný od 29.06.2018.

 

 

 

 

 

 

 

YzYyN2Vi